Specjalista ds. Jakości Łańcucha Dostaw

Opis stanowiska:

 • Wsparcie w kwalifikowaniu i monitoringu dostawców i podwykonawców,
 • Opracowywanie wytycznych do kontroli wejściowej,
 • Koordynacja działań w zakresie postępowania z niezgodnościami przedprodukcyjnymi i zewnętrznymi,
 • Nadzór nad częściami podrobionymi na poziomie łańcucha dostaw,
 • Udział w opracowaniu i dystrybucji Planów Zapewnienia Jakości dla Dostawców,
 • Wsparcie w opracowywaniu Planu Auditów Dostawcy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne.
 • Znajomość podstawowych narzędzi jakościowych – FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.  
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Pakiet MS Office.
 • Minimalnie 3 lata doświadczenia w firmie z branży lotniczej lub w przemyśle obronnym lub  automotive na stanowisku związanym z jakością lub systemami jakości.

 

Dodatkowe wymagania pożądane:

 • Wyciąganie logicznych wniosków opartych na analizie,
 • Szczerość, uczciwość i dyskrecja,
 • Umiejętność budowania wzajemnych relacji,
 • Gotowość do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia,
 • Inteligencja emocjonalna, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych,
 • Komunikatywność i otwartość,
 • Opanowanie i taktowność w relacjach międzyludzkich,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Współpraca w zespole,
 • Skrupulatność, dociekliwość i dokładność,
 • Samodzielność: planowanie i organizacja pracy,
 • Asertywność: radzenie sobie z problemami i stresem.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Benefity socjalne.

 

Opis pracodawcy:

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

 • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • dowodzenia i łączności,
 • obrony powietrznej,
 • elektroniki specjalnej.

Ważne informacje:

 • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Data urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
 • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
  Link do zgody 2
 • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.07.2020 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
 • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.