Specjalista ds. Systemów Jakości i Auditów MSJ

Opis stanowiska:

  • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
  • Nadzór przy wdrażaniu działań korygujących i zapobiegawczych,
  • Aktualizacja dokumentacji SZJ,
  • Wsparcie przy planowaniu wg wymagań AS 9100 i powiązanych standardów (APQP, FAI, FOD, ESD, Counterfeit Parts, itp.,
  • Udział w ich okresowych przeglądach obszarów i procesów.

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne.
  • Znajomość podstawowych narzędzi jakościowych – FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP.
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Pakiet MS Office.
  • Minimalnie 3 lata doświadczenia w firmie z branży lotniczej lub w przemyśle obronnym lub  automotive na stanowisku związanym z jakością lub systemami jakości.

  Dodatkowe wymagania pożądane:

  • Wyciąganie logicznych wniosków opartych na analizie,
  • Szczerość, uczciwość i dyskrecja,
  • Umiejętność budowania wzajemnych relacji,
  • Gotowość do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia,
  • Inteligencja emocjonalna, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych,
  • Komunikatywność i otwartość,
  • Opanowanie i taktowność w relacjach międzyludzkich,
  • Wysoka kultura osobista,
  • Współpraca w zespole,
  • Skrupulatność, dociekliwość i dokładność,
  • Samodzielność: planowanie i organizacja pracy,
  • Asertywność: radzenie sobie z problemami i stresem.

   

 • Oferujemy:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
  • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
  • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
  • Przyjazną atmosferę pracy,
  • Benefity socjalne.

   

  Opis pracodawcy:

  Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

  • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
  • dowodzenia i łączności,
  • obrony powietrznej,
  • elektroniki specjalnej.

   

 • Ważne informacje:
  • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Imiona rodziców
  3. Data urodzenia
  4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  5. Wykształcenie
  6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
   (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
   Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
  • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
  • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
   Link do zgody 2
  • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.07.2020 r.
  • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
  • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.