Inżynier systemu

Opis Stanowiska
• Opracowywanie systemów i zarządzanie nimi
• Weryfikacja wymagań, łącznie z ich projektowaniem, symulacją i testami
• Zarządzanie ryzykami związanymi z tworzeniem systemów
• Przeprowadzanie analizy wyboru optymalnego rozwiązania konstrukcji systemu
• Opracowywanie interfejsów systemu
• Wykonywanie analiz całych systemów na wszystkich etapach życia produktu: koncepcji, konstrukcji, testowania i produkcji
• Zapewnienie logicznej i systematycznej konwersji wymagań klienta na kompletne rozwiązania  systemowe, przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych, harmonogramu i kosztów
• Wykonywanie, w celu przełożenia wymagań klienta na specyfikacje sprzętu i oprogramowania, analiz funkcjonalnych, analiz osi czasu, szczegółowych studiów wyboru rozwiązań, alokacji wymagań oraz studiów definicji interfejsów systemu.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki lub elektryki lub mechatroniki
• Znajomość zagadnień z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej
• Zdolności analitycznego myślenia
• Swobodna komunikacja w technicznym języku angielskim (nie wymagany certyfikat)
• zdolności analitycznego myślenia;
• znajomość zagadnień związanych z modularyzacją i optymalizacją systemów;
• swobodna komunikacja w języku angielskim technicznym (niewymagany certyfikat)
• zdolność szybkiego uczenia się,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność, rzetelność,

Dodatkowe wymagania pożądane:
• Wiedza w zakresie procesów inżynierii systemów, zasad tworzenia i opisywania architektury systemu i/lub integracji systemów w działania w cyklu życia produktu i jego rozwoju
• Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru mechaniki, elektryki, informatyki;
• Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom
mającym na celu jego uzyskanie

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / umowę zlecenie / umowa dzieło;
• Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania;
• Możliwość częściowej pracy zdalnej;
• Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych;
• Możliwość ubezpieczenia grupowego;
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy;
• Przyjazną atmosferę pracy.

WYMAGANIA DO PRACY W WZE S.A.:
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja