Inżynier Systemu

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie systemów i zarządzanie nimi
 • Weryfikacja wymagań, łącznie z ich projektowaniem, symulacją i testami
 • Zarządzanie ryzykami związanymi z tworzeniem systemów
 • Przeprowadzanie analizy wyboru optymalnego rozwiązania konstrukcji systemu
 • Opracowywanie interfejsów systemu
 • Wykonywanie analiz całych systemów na wszystkich etapach życia produktu: koncepcji, konstrukcji, testowania i produkcji
 • Zapewnienie logicznej i systematycznej konwersji wymagań klienta na kompletne rozwiązania systemowe, przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych, harmonogramu i kosztów
 • Wykonywanie, w celu przełożenia wymagań klienta na specyfikacje sprzętu i oprogramowania, analiz funkcjonalnych, analiz osi czasu, szczegółowych studiów wyboru rozwiązań, alokacji wymagań oraz studiów definicji interfejsów systemu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki lub elektryki lub mechatroniki
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej
 • Zdolności analitycznego myślenia
 • Swobodna komunikacja w technicznym języku angielskim (nie wymagany certyfikat)

Dodatkowe wymagania pożądane:

 • Wiedza w zakresie procesów inżynierii systemów, zasad tworzenia i opisywania architektury systemu i/lub integracji systemów w działania w cyklu życia produktu i jego rozwoju
 • Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

Oferujemy:

 • Udział w międzynarodowych projektach
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
 • Przyjazną atmosferę pracy

WYMAGANIA DO PRACY W WZE S.A.:
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie

 • UWAGA
  Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
  Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
  Zgoda i klauzula rekrutacja