Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 24.09.2020 r. na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.          Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.          Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.          Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce.

6.          Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

Bitnami